079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Vanaf 10 januari 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren en/of de personen die de zeggenschap hebben over de onderneming zich in te schrijven in het nieuwe UBO-register. Deze wetswijziging is het gevolg van de nu geldende Europese regels.

Betekenis UBO

De afkorting UBO staat voor “ultimate beneficial owner” ook wel de “uiteindelijke belanghebbende” genoemd. De uiteindelijke belanghebbende is de persoon die de uiteindelijk eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, vereniging of stichting. De wettelijke term is dat het een juridische entiteit betreft.

Wat houd het UBO-register in ?

De aangepaste regelgeving en de invoering van het UBO-register per 10 januari 2020 is een gevolg van de Europese regelgeving. Op 30 mei 2018 is het artikel “vijfde Europese anti-witwas Richtlijn” (artikel  30) in werking getreden op Europees niveau. Het wetsvoorstel is ingediend op 4 april 2019, de uiteindelijk implementatie is uiterlijk op 10 januari 2020. Met het UBO-register wil de Europese Unie het gebruikt van het financiële stelsel (de banken) voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het UBO-register moet meer transparantie geven over de personen die de uiteindelijk zeggenschap hebben over de ondernemingen die in Nederland zijn opgericht. Via deze weg is het niet meer mogelijk dat eigenaren hun identiteit verborgen houden via juridische entiteiten.

Wie moeten er ingeschreven worden in het UBO-register ?

In het UBO-register moeten de in Nederland opgerichte entiteiten worden ingeschreven :

 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Naamloze vennootschap (NV) die niet beursgenoteerd zijn
 • Vennootschap onder Firma (VOF)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Verenigingen
 • Europese NV, coöperatieve vennootschap, Rederij

Wie moeten er niet ingeschreven worden in het UBO-register ?

In het UBO-register hoeven de volgende ondernemingen zich niet in te schrijven:

 • niet in Nederland opgerichte entiteiten
 • eenmanszaken
 • vereniging van eigenaren
 • kerkgenootschappen
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid en zonder onderneming

Wat moet er ingeschreven worden ?

 • naam
 • burgerservicenummer
 • geboortedag, maand en jaar
 • geboorteplaats, -land en nationaliteit
 • woonadres
 • aard van het door de UBO aangehouden belang en omvang hiervan, binnen bandbreedte

De bovenstaande gegevens zullen ook na het uitschrijven en/of beëdigen van een onderneming nog 10 jaar toegankelijk zijn.

Wat moet er gedeponeerd worden eenmalig vanaf 10 januari 2020 ?

 • aandeelhoudersregister
 • statuten
 • certificaathoudersregister
 • oprichtingsakte
 • andere notariële akte
 • ledenregister
 • contract van oprichting
 • inschrijving in het handelsregister
 • organogram
 • overige relevante documenten over de aard en omvang van het gehouden economisch belang

Wat wordt er publiekelijk toegankelijk ?

 • naam
 • geboortemaand
 • geboortejaar
 • nationaliteit
 • woonstaat
 • aard van het door de UBO aangehouden belang en omvang hiervan, binnen bandbreedte

Welke instanties krijgen toegang tot alles ?

 • Finance Intelligence Unit
 • Bevoegde autoriteiten zoals de belastingdienst, FIOD, OM, Douane…enz

Onder bevoegde autoriteiten vallen niet de notarissen en andere wwft instellingen.

Vanaf 10 januari 2020 zal er op de website van de kamer koophandel de mogelijkheid worden aangeboden om het UBO-register te vullen. Het UBO-register is wettelijk verplicht en alle ondernemingen zullen 18 maanden de tijd krijgen om zich te registreren vanaf 10 januari 2020.

Er is nog niet veel bekend over de manier waarop iedere onderneming geïnformeerd gaat worden vanuit de overheid. Administratiekantoor Senator informeert u alvast over wat er gaat komen. Als u hulp wilt bij het vullen van het UBO register kunt u contact opnemen met administratiekantoor Senator.

 

bron: rijksoverheid, kvk.nl, noab