Rechtsvormen

Als u een onderneming wilt gaan starten moet u de keuze gaan maken welke rechtsvorm  u wilt. Administratiekantoor Senator geeft u graag een overzicht van de bestaande rechtsvormen, voor advies in uw keuze neem dan gerust contact op met ons. Onderstaand geven wij u graag een overzicht van de verschillen rechtsvormen:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)

Bij het oprichten van een bedrijf kunt u kiezen voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de B.V.
Een B.V. is een rechtspersoon op zich zelf, het voordeel hierbij is dat de B.V. zelf als rechtspersoon aansprakelijk is en u in de meeste omstandigheden niet als privé persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel ontstane schulden.
Het kapitaal van de B.V. is verdeeld in aandelen. U heeft als directeur aandelen in de B.V. en u bent als directeur in loondienst van de B.V. en handelt namens de B.V.

Oprichting B.V.

Voor het oprichten van een B.V. heeft u een notariële akte nodig, deze wordt opgesteld door een notaris. De oprichtingsakte bevat o.a. de statuten van de vennootschap. Tijdens de oprichting stort u ten minste €1,- in de besloten vennootschap, dit kan met geld of in natura. U schrijft zich in, in het handelsregister bij de kamer van koophandel. Wanneer u een B.V. opricht heeft u vaak al ondernemingsactiviteiten, tijdens deze periode bent u nog persoonlijk aansprakelijk voor alle activiteiten die u verricht. Tijdens de oprichting treedt u naar buiten, namens de “B.V. in oprichting”.

Aansprakelijkheid B.V.

Wanneer u een B.V. hebt voor uw ondernemersactiviteiten, bent u in het beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bezit u minimaal 5% van de aandelen in een B.V., dan heeft u een “aanmerkelijk belang” in de B.V., en bent u directeur groot aandeelhouder (DGA). Als u lening aan gaat met een bank, laat de bank u ook vaak privé mee tekenen voor de lening. Hierdoor bent u alsnog persoonlijk aansprakelijk. U kunt ook als persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer:

 • U niet tijdig meldt aan de belastingdienst dat u niet in staat bent om de premies niet kunt betalen
 • U zelf onverantwoordelijke contracten aangaat.
 • U de premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur.
 • De B.V. failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de voorgaande 3 jaren.

 

Belastingen B.V.

Een besloten vennootschap heeft te maken met de volgende belastingen (klik op de link voor meer informatie):

 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Dividendbelasting
 • Vennootschapsbelasting

Als u directeur bent van een B.V. bent u verplicht u zelf salaris uit te betalen volgens de gebruikelijk-loonregeling. Deze is vastgelegd in de wet en bestaat uit een minimumjaarsalaris van €45.000.

Bij voldoende winst is het fiscaal voordeliger om u zelf dividend uit te keren omdat u hierover in verhouding minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen. Dit kan pas uiteraard na volledig uitkering van het gebruikelijk loon.

Jaarrekening deponeren B.V.

U bent als B.V. verplicht elk jaar uw jaarstukken op te stellen en deze te deponeren bij de kamer van koophandel. Welke gegevens u moet deponeren is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Wij als Senator Administraties & Advies kunnen u hiermee helpen.

Sociale zekerheid B.V.

Als directeur-grootaandeelhouder bent u als werknemer in dienst van de B.V. en werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve wanneer:

 • u 50 procent of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering heeft (eventueel samen met uw echtgenoot);
 • u en uw directe familieleden ten minste twee derde van de aandelen bezitten;
 • u niet tegen uw wil kan worden ontslagen.
 • Holding en stamrecht B.V.

Een holding is een B.V. die de aandelen van een andere B.V. bezit. U kunt deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van uw ondernemersrisico.

Het oprichten van een stamrecht B.V. is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2014

Eenmanszaak (ZZP)

Als men een eigen bedrijf wilt starten, kiezen de meeste ondernemers voor een eenmanszaak. Een ondernemer die diensten verleend wordt ook wel ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) genoemd.

Oprichting eenmanszaak

Als u een eenmanszaak wilt oprichten, hoeft u zich alleen maar in te schrijven in het handelsregister bij de kamer van koophandel. U kunt maximaal één eenmanszaak oprichten. Deze kan wel verschillende activiteiten, handelsnamen en vestigingen hebben.

Aansprakelijkheid bij eenmanszaak

U bent zelf persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van uw eenmanszaak. Er is geen onderscheid tussen uw privé- en bedrijfsvermogen. Eventuele schuldeisers van uw bedrijf kunnen aanspraak maken op uw privé bezittingen.

Belastingen

Als eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting over uw winst uit onderneming.

Als de belastingdienst u als ondernemer herkent en u voldoet aan het urencriterium, dan heeft u recht op de volgende aftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Investeringsaftrek
 • MKB Winstvrijstelling

 

Vennootschap onder Firma (VOF)

Wanneer u samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen kunt u ervoor kiezen om een vennootschap onder firma (VOF) op te richten.

U bent dan samen met uw partners vennoten. Alle vennoten brengen hun eigen aandeel in de VOF. Dit kan bestaan uit goederen, geld of arbeid.

Oprichting VOF

Om een VOF te kunnen oprichten stelt u een vennootschapscontract op samen met de toekomstige vennoten. Hierin staan alle afspraken omtrent de inbreng, de bevoegdheden van de vennoten en de verdeling van de winst.

Voor het opstellen van zo`n contract hoeft u niet naar de notaris, administratiekantoor Senator kan u helpen bij het opstellen van het contract. Wanneer u een contract hebt opgesteld kunt u zich hiermee gaan inschrijven in het handelsregisters van de kamer van koophandel. Tijdens de inschrijving legt u ook vast wat de inbreng is, en wat de hoogte hiervan moet zijn als andere vennoten willen aansluiten.

Aansprakelijkheid VOF

Als vennoot kunt u zelf voor uw deel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de VOF. De schuldeiser van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de VOF. Als er niet genoeg vermogen in VOF aanwezig is kunnen de schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van de vennoten.

Belastingen

Als vennoot van een VOF betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst uit onderneming. De inkomstenbelasting van een VOF valt in Box 1. Als de belastingdienst u als ondernemer herkent en u voldoet aan het urencriterium, dan heeft u recht op de volgende aftrekposten:

 • zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Investeringsaftrek
 • MKB Winstvrijstelling

Vereniging

Wilt u een netwerkclub of wilt u graag samenwerken met meerdere mensen om een bepaald doel te bereiken of een wens. Zoals bijvoorbeeld netwerken, samen sporten, samen muziek maken of een auto hobby. Dan kunt u ervoor kiezen om een vereniging om te richten. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering, waarin de leden allemaal 1 stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur van de vereniging.

Soorten vereniging

Er zijn twee soorten verenigingen:

 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Deze richt u op met een akte bij de notaris, in de akte staan de statuten. Hierin staan onder meer de naam, vestigingsplaats, doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, hoe de algemene leden vergadering wordt bijeengeroepen, wat er gebeurd na ontbinding en de benoeming en ontslag van het bestuur.
 • Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, u hoeft hiervoor niet naar de notaris.

 

Aansprakelijkheid vereniging

 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;U bent niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen.
 • Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid;U bent wel met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen.

Belastingen vereniging

U betaald alleen inkomstenbelasting als u inkomsten heeft uit de vereniging. Of u omzetbelasting heeft af te dragen en dus ook recht hebt op teruggave heeft is afhankelijk van de activiteiten van de vereniging. Wij kunnen dit voor u nagaan

Beëindiging vereniging

Continuïteit Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement.

Vereniging van eigenaren

De Vereniging van Eigenaars Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. Elke VvE moet zich inschrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Stichting

Heeft u sociale ideeën of ideëel doel te realiseren, zoals hulp aan andere mensen, verspreiding cultuur? En heeft u ook een vermogen tot uw beschikking? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

 

Oprichting stichting

U kunt een stichting alleen oprichten met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en u bepaalt zelf de statuten. In tegenstelling tot een vereniging kunt u alleen een stichting oprichten. Ook een rechtspersoon zoals een bv kan een stichting oprichten.

In de statuten komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • De naam van de stichting, met het woord ‘stichting’ als deel van de naam
 • Het doel van de stichting
 • Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
 • De vestigingsplaats van de stichting
 • Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Naast de akte schrijft u de stichting ook in bij in het handelsregister bij de kamer van koophandel.

Organisatie stichting

Een stichting heeft geen leden, maar wel een bestuur. De winst van de onderneming moet u besteden aan het doel waar de stichting voor staat  De bestuurder(s) van een stichting is/zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook kan een stichting de beslissing nemen om personeel in dienst te nemen.

Aansprakelijkheid

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister (zie ook: aansprakelijkheid bij de bv).

Belastingen

Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken door deel te nemen aan het economisch verkeer. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Dit kunnen wij voor u nagaan.

Sociale zekerheid

Als bestuurder bent u niet in loondienst van de stichting en valt u dus niet onder de werknemersverzekeringen.

Maatschap

Als u uw beroep wilt uitvoeren als zelfstandige ondernemer en u valt onder de zogenaamde vrije beroepen, bijvoorbeeld als dokter, architect, tandarts of advocaat, dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen, in een maatschap oefent u uw beroep uit samen met uw maten (partners) onder een gemeenschappelijke naam. Een maatschap heeft als kenmerk dat de maten gelijkwaardig samenwerken, en elke maat zijn eigen inbreng heeft in de vorm van geld, arbeid of goederen. De maten delen onderling de winst.

Oprichting maatschap

U kunt zich gewoon inschrijven bij de kamer van koophandel als maatschap. De oprichting van een maatschap is vormvrij. Er hoeft geen akte te worden opgemaakt door een notaris. Het is echter wel aan te raden om onderling een maatschapscontract op te stellen waar alle afspraken in worden vastgelegd. De afspraken die een vastlegt in het contract zijn bijvoorbeeld de bevoegdheden en winstverdeling. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst.  Met het opstellen van een maatschapscontract kunnen wij helpen.

Aansprakelijkheid maatschap

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Behalve in deze gevallen:

 • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
 • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.
 • De maten zijn dan met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privéschuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.

Belastingen en sociale zekerheid maatschap

De belastingen en de regels van de sociale zekerheid zijn bij een maatschap gelijk aan de eenmanszaak en vof.

Maatschap tussen echtgenoten/partners

Net als bij een vof kan een maatschap worden aangegaan tussen echtgenoten/partners

Beëindiging/bedrijfsopvolging maatschap

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten.

Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste rechtsvorm?

Naamloze vennootschap (nv)

Een naamloze vennootschap (nv) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij de besloten vennootschap (bv. De nv kan overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder).

Oprichting nv

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij de oprichting van een besloten vennootschap. Een belangrijk verschil is echter dat het te storten kapitaal uit minimaal 45.000 euro bestaat.

Commanditaire vennootschap (CV)

Wilt u een vof beginnen, maar heeft u te weinig kapitaal? Of zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot en heeft zo een directe band met uw bedrijf.

Beherende en stille vennoten U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als een beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Oprichting commanditaire vennootschap cv

Voor de oprichting schrijf u de cv in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De stille vennoten worden dan alleen ingeschreven met hun naam en inbreng. Het is aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen bij de oprichting. Hierin legt u alle afspraken van te voren vast. Voor het opstellen van een vennootschapscontract hoeft u niet naar de notaris. Wij kunnen u hier mee van dienst zijn.

Aansprakelijkheid cv

U bent zelf persoonlijk met uw privé aansprakelijk voor alle schulden van uw bedrijf.

Belastingen

Als beherend vennoot betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst, zie ook belastingen Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).

Sociale zekerheid

U betaald premies voor de volksverzekeringen op basis van uw belastbaar inkomen uit uw onderneming, deze premie wordt berekent door de belastingdienst na het indienen van de voorlopige,- of aangifte inkomstenbelasting

En u heeft recht op AOW na uw AOW leeftijd. Dit is een minimum inkomen. U kunt het beste zelf een aanvullend pensioen regelen voor later

U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

Beëindiging/bedrijfsopvolging cv

Volgens de wet eindigt de cv als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.

Ontbinding cv

Na ontbinding van een cv betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (vereffening). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is, dan moeten de beherende vennoten bijbetalen. De stille vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn inbreng.