Zelfstandigenaftrek

Aftrekposten Belastingdienst

Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U bent ondernemer.
 • voldoet aan het urencriterium.
 • U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als mede gerechtigde.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Als u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet mag u € 7.280,- in mindering brengen van uw winst.

 

Startersaftrek

U heeft recht op de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
 • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U hebt dan een verlies. U kunt dit verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het verlies verrekenen in andere jaren.

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet mag u € 2.123,- in de eerste 3 jaar als startende ondernemer in mindering brengen van uw winst.

 

MKB-winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een aftrekbaar percentage van uw winst, dat u mag aftrekken. De MKB winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. Na vermindering van de winst met de ondernemersaftrek. De MKB winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen. Maar als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de vrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.

 

Meewerkaftrek

Als uw partner werkzaam is in uw onderneming dan kunt u de meewerkaftrek toepassen wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. U mag de meewerkaftrek toepassen als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.
 • Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U hebt alleen recht op de meewerkaftrek.

Voor het bepalen van de meewerkaftrek wordt er gebruik gemaakt van de tarieven in de tabel:

Meegewerkte uren Meewerkaftrek (%van de winst)
0 tot 525 geen
525 tot 875 1,25%
875 tot 1.225 2%
1.225 tot 1.750 3%
1.750 of meer 4%

U moet er wel voor zorgen dat u de gewerkte uren kunt aantonen. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft hierover ook geen belasting te betalen.

Investeringsaftrek

De Investeringsaftrek staat ook wel bekend als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de investeringsaftrek als u hebt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel. Het bedrag dat u van de winst in mindering mag brengen is afhankelijk van het totaal bedrag dat u heeft geïnvesteerd. Voor het bepalen van de investeringsaftrek wordt er gekeken naar de totale investering in een boekjaar, hierbij moet er ook rekening gehouden worden met fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting. Rechts de tabellen van de investeringsaftrek:

Voor bepaalde investeringen heeft u geen recht op de investeringsaftrek. Het gaat hierbij om de volgende investeringen:

 • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten.
 • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. U bent bijvoorbeeld aandeelhouder van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Tabel Kleinschalig investeringsaftrek 2019

 

Investering Investeringsaftrek
<€2.300,- geen
€2.301,- t/m €57.321,- €16.051,-
€106.151,- t/m €318.449,- €16.051 verminderd met 7.56% van het deel boven €106.150
>€318.449,- geen

Tabel Kleinschalig investeringsaftrek 2018

Investering Investeringsaftrek
<€2.300,- geen
€2.301,- t/m €56.642,- €15.863,-
€104.892,- t/m €314.673 €15.863,- verminderd met 7.56% van het deel boven €104.891,-
>€314.673,- geen

Energie-investeringsaftrek

U kunt hiervoor kiezen als u hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken hebben erkend als energie-investeringen. Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst.

U komt in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden :

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.

U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. In de energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek. Daarnaast komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek:

bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

 • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
 • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte.

Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl.

 

Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 % van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Op de site van de RVO staat een Energielijst en Milieulijst 2019 waar u kunt kijken welke investeringen in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek

VAMIL-regeling

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%.

Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst.

Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten over aftrekposten?